ทดสอบนักกีฬาในโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero ภาค 3
update : 26/10/2556  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3  
ทำการทดสอบนักกีฬาในโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero ภาค 3 เพื่อวัดสมรรถภาพทางกาย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ ลิปตพัลลภ ฮอล์ล สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100