ผลการประชุม บอร์ด กกท. ครั้งที่ 9/2556
update : 29/10/2556   

นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 9/2556  ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เมื่อวันที่  28  ตุลาคม 2556  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายสุพล  ศรีพันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. และแต่งตั้งพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. 

ที่ประชุมได้อนุมัติให้ความเห็นชอบในหลักการใช้ทุนดำเนินการตั้งเป็นเงินสำรองเพื่อสนับสนุนสโมสรฟุตบอลอาชีพลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม)  จำนวน  84 สโมสรๆละ 1,000,000  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  84,000,000  บาท โดยมอบหมายให้ กกท. ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าสามารถให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอลทั้ง 84 สโมสรโดยตรงได้หรือไม่ โดยหากสามารถจ่ายได้ให้ดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนแก่สโมสรฟุตบอลทั้ง 84 สโมสร ต่อไป จากนั้น ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวนเงิน 3,904,364,000  บาท, แผนการปฏิบัติงานโครงการพิเศษเพื่อจัดหารายได้ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จำนวนเงิน  54,845,800  บาท และการบริหารแผนลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวนเงิน 1,540,215,898.50  บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบในหลักการเรื่องการปรับโครงสร้าง กกท. และเพิ่มกรอบอัตรากำลังพนักงาน กกท. เนื่องจากมีการขยายอัตรากำลัง ได้แก่ ตำแหน่งรองผู้ว่าการ กกท. จากเดิม 4 ตำแหน่ง เป็น 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ, 2. รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพ, 3. รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร, 4.รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมการตลาดและการกีฬา และ 5. รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ, ปรับเพิ่มฝ่ายต่างๆ จากเดิม 12 ฝ่าย เป็น 14 ฝ่าย ประกอบด้วย 1. ฝ่ายตรวจสอบภายใน, 2. สำนักผู้ว่าการ, 3. ฝ่ายนโยบายและแผน,4. ฝ่ายการคลัง, 5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, 6. ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, 7. ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา, 8. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, 9. ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์, 10. ฝ่ายวิชาการกีฬา, 11. ฝ่ายกีฬาภูมิภาค, 12. ฝ่ายกีฬาสถาน, 13. สำนักงานควบคุมสารต้องห้ามทางการกีฬา และ 14. สำนักกฎหมาย  ทั้งนี้ ในกรอบโครงสร้างใหม่จะมีการเพิ่มอัตรากำลัง จำนวน 266 อัตรา จากเดิมมี 611 อัตรา รวมเป็น 877 อัตรา โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ กกท. ดำเนินการขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง  ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป.

 

กองประชาสัมพันธ์ กกท.

28  ตุลาคม  2556

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100