บอร์ดมวยอนุมัติงบประมาณจัดกิจกรรมกีฬามวย 4 รายการ 3,400,000 บาท
update : 29/11/2556  บอร์ดมวยอนุมัติงบประมาณจัดกิจกรรมกีฬามวย 4 รายการ 3,400,000 บาท
 
 
บอร์ดมวยอนุมัติงบประมาณจัดกิจกรรมกีฬามวย 4 รายการ  3,400,000 บาท 
 
นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 6/2556  ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา      เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม  2556  สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
                ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้รายงานสถานะการเงินของกองทุนกีฬามวย  ต่อที่ประชุมว่า  สถานะการเงินกองทุนกีฬามวย ณ 30 กันยายน 2556  รวมทั้งสิ้น 71,170,459.24 บาท ประกอบด้วย 1. เงินทุนสำรอง จำนวน 14,167,720.00 บาท 2.เงินที่สามารถนำมาเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ของกองทุนกีฬามวย จำนวน 57,002,739.24 บาท
 
                ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติสนับสนุนกิจกรรมกีฬามวยของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย รวม 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,400,000 บาท  ดังนี้ 1.การจัดการแข่งขันมวยไทยอาชีพ รายการ “มหกรรมมวยไทย เทิดไท้ องค์ราชัน  จำนวน 800,000 บาท  2.การจัดการแข่งขันมวยไทยอาชีพ รายการ “ศึกวันชูเกียรตินายขนมต้ม” จำนวน 800,000 บาท 3.การจัดการแข่งขันมวยไทยอาชีพ รายการ “62 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” จำนวน 1,000,000 บาท และ   4.รายการ “มหกรรมมวยไทย เทิดไท้องค์ราชินี” จำนวน 8,000,000 บาท
 
                นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติ่มให้คณะอนุกรรมการกีฬามวยประจำภาค 5 ภาค เสนอแผนงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬามวย ในกรอบวงเงิน ภาคละ 2,000,000 บาทที่ได้รับอนุมัติในการประชุมครั้งที่ผ่านมา และให้คณะอนุกรรมการกีฬามวยแต่ละภาคเสนอแผนงานสำรองที่มีความจำเป็นในการจัดกิจกรรม ในวงเงิน 1,500,000 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณจากเงินทุนสำรองของกองทุนกีฬามวย.
 
 
 
                                                                                                                    กองประชาสัมพันธ์
 
                                                                                                                       28 ต.ค.56 
 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100