ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
update : 29/10/2556  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

 

 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  โดยมี นายมนตรี  ไชยพันธุ์  รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะกรรมการ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมได้รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ว่า มียอดเงินคงเหลือ จำนวน 108,984,000 บาท

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวงเงิน 108,984,000 บาท โดยแบ่งเป็น 4 หมวดหลัก ประกอบด้วย หมวดบริหาร เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน, หมวดสวัสดิการกีฬา แบ่งเป็นสวัสดิการต่อเนื่องและสวัสดิการเป็นครั้งคราว, หมวดเงินรางวัล เป็นเงินรางวัลสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับเอเชีย ระดับโลก และมหกรรมกีฬา และหมวดพัฒนากีฬาด้านอื่นๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน การจัดการแข่งขันกีฬา การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนากีฬาด้านอื่นๆ อาทิ การเตรียมทีม เก็บตัวฝึกซ้อม การจ้างผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา และด้านอื่นๆตามวัตถุประสงค์

 

กองประชาสัมพันธ์ กกท.

    29 ตุลาคม 2556  

 

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100