บอร์ดมวยอนุมัติหลักการปรับโครงสร้างจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ
update : 26/11/2556  บอร์ดมวยอนุมัติหลักการปรับโครงสร้างจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ 

นายสุวัตร  สิทธิหล่อ  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่7/2556  ณ  ห้องศรีนคริทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์ กทม. เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน  2556 สรุปสาระสำคัญดังนี้

                ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้รายงานสถานะการเงินของกองทุนกีฬามวย  ต่อที่ประชุมว่า  สถานะการเงินกองทุนกีฬามวย ณ 31 ตุลาคม 2556  รวมทั้งสิ้น 143,525,978.40 บาท ประกอบด้วย 1. เงินทุนสำรอง จำนวน 18,797,720.00 บาท 2.เงินที่สามารถนำมาเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ของกองทุนกีฬามวย จำนวน 124,728,258.40 บาท

                ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติสนับสนุนกิจกรรมกีฬามวยของจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการบันทึกประวัติศาสตร์มวยไทยเฉลิมพระเกียรติพระมหาราชชาติไทย ระหว่างวันที่ 19 ม.ค. – 1 ก.พ.57 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสนับสนุนเป็นค่าตัวนักมวย รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท

                ต่อจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติหลักการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันมวยสากลระดับนักเรียน ในวงเงิน 5,000,000 บาท ซึ่งรูปแบบในการจัดนั้น จะมีด้วยกัน 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นมินิฟลายเวท น้ำหนักตัว 100 -105 ปอนด์,รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักตัวเกิน 105 -108 ปอนด์ และรุ่นฟลายเวท  น้ำหนักตัว 108 – 112 ปอนด์ แข่งขันในระดับจังหวัดจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ แบบแพ้คัดออก และเอาผู้ชนะระดับจังหวัดมาแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป เพื่อให้ได้นักมวยจากท้องถิ่นที่มีฝีมือมาประดับวงการมวยต่อไป โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ไปดูในรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นชก  อายุ และงบประมาณให้เหมาะสม

                นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติหลักการปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย โดยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยปรับจาก ผู้บริหารระดับ 8 เป็นระดับ 9 และแบ่งเป็น 2 กอง โดยให้ผู้บริหารเป็นระดับ 8 บริหารงาน ประกอบด้วย กองบริหารกีฬามวย มีหน้าที่ กำกับควบคุม และคุ้มครองกิจกรรมด้านกีฬามวย และสถาบันมวยไทยแห่งชาติ มีหน้าที่พัฒนา อนุรักษ์ สร้างสรรค์ วางรากฐาน และร่วมมือด้านกีฬามวยไทย ซึ่งในที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปดูในรายละเอียดให้ดีหากจะปรับโครงสร้างจัดตั้งเป็นสถาบันมวยไทยแห่งชาติ ก็จะต้องมีกฎหมายและ พรบ.มารองรับ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป.

                และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 10/2556  ที่ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบเรื่องการแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายชัยภักดิ์  ศิริวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย แทน นายธงชัย  ศรีดามา ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

จากนั้น ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบใช้เงินรายได้ กกท. ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท SIAM WINERY TRADING PLUS CO.,LTD เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสิทธิ์ในการจัดการแข่งขันรายการ “Race of Champions 2013”  รวมทั้งยังได้ให้ความเห็นชอบ กกท. ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศภายในอาคารศูนย์บริหารองค์กรกีฬา และส่วนต่อขยายในระยะที่ 2 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กกท.

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100