การประชุมคณะอนุกรรมการกีฬามวยประจำภาค 3
update : 3/12/2556  การประชุมคณะอนุกรรมการกีฬามวยประจำภาค 3

ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 3 ธันวาคม 2556

ณ ห้องประชุมย่อยศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังต่ไปนี้

1.พลตรี อำนาจ         กาารงาน                          ประธานอนุกรรมการ

2.นายจรัสเดช          อุลิต                                 รองประธานอนุกรรมการ

3.ผู้แทนกรมการปกครอง                                   อนุกรรมการ

4.ผู้แทนกระทรวงกลาโหม                                 อนุกรรมการ

5.ผู้แทนกระทรวงกลาโหม                                 อนุกรรมการ

6.ผู้แทนำนักงานตำรวจแห่งชาติ                        อนุกรรมการ

7.ผู้จัดการรายการแข่งขันมวย                            อนุกรรมการ

8.ผู้อำนวยศูนย์ กกท.ภาค3                               อนุกรรมการและเลขนุการ

9.ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.จังหวัดนครราขสีมา       อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100