ประกาศใช้ พ.ร.บ.กีฬาอาชีพ
update : 20/12/2556  ประกาศใช้ พ.ร.บ.กีฬาอาชีพ

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และกรรมาธิการร่วม ของทั้ง 2 สภา และได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 3 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา แล้ว และ ขณะนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

                ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงการกีฬาอาชีพ กล่าวคือ พระราชบัญญัติฉบับนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมกีฬาอาชีพเป็นหลัก เนื่องจาก จะมีการกำหนดมาตรการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองและส่งเสริมนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพให้ได้รับสิทธิ ตามที่พึงจะได้รับ สร้างความเป็นธรรมในสัญญาจ้าง และสามารถมีสิทธิร้องทุกข์อันเนื่องมาจาก ได้รับความไม่เป็นธรรมจากสโมสร อีกทั้ง เปิดโอกาสให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ สามารถรวมกลุ่ม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก และจะมีการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้การแข่งขันกีฬาอาชีพ มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อนักกีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าชมการแข่งขัน ซึ่งเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาอาชีพในประเทศ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับสากล มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน สำหรับใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือ การสงเคราะห์ สวัสดิการ การส่งเสริม การสนับสนุน การพัฒนา และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ มีการกำหนดบทลงโทษ ได้แก่โทษทางปกครอง และโทษทางอาญา เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำความผิด การทำทุจริต โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการล้มกีฬาต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาบั่นทอนการพัฒนากีฬาอาชีพของประเทศในปัจจุบัน

                นอกจากนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีแนวความคิดที่จะจัดให้มีการนิเทศ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ให้กับทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยเบื้องต้น จะดำเนินการใน 2 ส่วน คือ 1. จัด kick off โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน โดยอาจจัดที่ กทม. ภายใน เดือนมกราคม 2557 และ 2. จัดนิเทศ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ตามภาคต่างๆ หลังจากที่ได้ดำเนินการจัด kick off เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100