การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ
update : 17/1/2557  การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ

 

นายชัยภักดิ์  ศิริวัฒน์ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยมี นายสกล  วรรณพงษ์  รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

                ที่ประชุมรับทราบเรื่องงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2557 ของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ ว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2557 เพื่อดำเนินกิจกรรมกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ เป็นเงินจำนวน 94,284,000 บาท แบ่งเป็น การให้ความคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ จำนวน 1,000,000 บาท , การส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ จำนวน 78,284,000 บาท, การเผยแพร่กีฬาอาชีพ จำนวน 8,000,000 บาท, การควบคุมกำกับดูแลกีฬาอาชีพ จำนวน 3,000,000 บาท และการบริหารองค์กร จำนวน 4,000,000 บาท รวมทั้ง ยังมีงบประมาณเหลือจ่าย จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่สามารถนำไปจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อีกจำนวน 26,000,000 บาท ดังนั้น มีงบประมาณ รวมจำนวนทั้งสิ้น 120,284,000 บาท
              ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ ที่สมาคมกีฬาเสนอมา เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขัน จำนวน 9 สมาคม ประกอบด้วย กอล์ฟ, เทนนิส, รถจักรยานยนต์, ตะกร้อ, สนุกเกอร์, โบว์ลิ่ง, รถยนต์,ฟุตบอล และวอลเลย์บอล ซึ่งผลการพิจารณาดังกล่าว  จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2557  เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป.

 

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100