กองทุนฯ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557
update : 21/1/2557   กองทุนฯ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

                นายกนกพันธุ์  จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของนักกีฬา กล่าว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนการศึกษาของนักกีฬา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2540 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรี แก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ที่มีผลการเรียนดี และมีผลงานการแข่งขันอยู่ในเกณฑ์ดี นำชื่อเสียงเกียรติภูมิ มาสู่ประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ นั้น

                สำหรับในปี 2557 กองทุนการศึกษาของนักกีฬา ได้เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันนี้ – 11 เมษายน 2557 โดยรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ที่มีสัญชาติไทย, สมาคมกีฬา สมาคมกีฬาจังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬาให้การรับรอง, เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณและความประพฤติเรียบร้อย, มีวุฒิภาวะเหมาะสม สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาได้ หรือเป็นนักกีฬาทีมชาติ บุคลากรทางการกีฬา ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการฝึกสอน การตัดสิน การเป็นผู้ชี้ขาดทางการกีฬา ที่ กกท.มีความประสงค์จะให้ศึกษา อบรม หรือดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬาของชาติ ส่วนกรณีที่ขอรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติ และต้องมีความรู้และมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ในแขนงที่จะไปศึกษาในระดับที่ ก.พ.กำหนดโดยอนุโลม

                ทั้งนี้ นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา สามารถยื่นแบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาและหลักฐานประกอบ ไปยังสมาคมกีฬา ที่นักกีฬาสังกัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนการศึกษาของนักกีฬา โทร.02-186-7111 ต่อ 7731-7734 หรือ www.sportfund.or.th

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100