การยื่นขออนุญาตการใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา TUE
update : 3/2/2557  การยื่นขออนุญาตการใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา TUE 
ให้กับนักกีฬาที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ไซนัส ไทรอยด์ เบาหวาน หอบหืด ความดันโลหิตสูง หรือโรคที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาที่มีสารต้องห้ามเป็นส่วนประกอบ 

ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้
1.  ขอเอกสาร TUE ได้ที่งานควบคุมสารต้องห้าม หรือ Download  ได้ที่ http://www.sat.or.th/th/sport-service/press-release.aspx
2. ให้แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้กรอกรายละเอียดพร้อมลงชื่อกำกับ
3.  ถ่ายเอกสารไว้ 2 ชุด เก็บเอาไว้กับตัว
4. ยื่นเอกสาร TUE ต้นฉบับ พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รายการต่างๆ ล่วงหน้า 30 วัน 
ได้ที่งานควบคุมสารต้องห้าม ชั้นลอย ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 -314-2032 

 
 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100