รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
update : 3/2/2557  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน

โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

          ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สังกัด ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ งานพัฒนาและสถิติการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ

๒. อัตราค่าตอบแทน

          ปริญญาตรี   เงินเดือน ๙,๕๘๐ บาท ค่าครองชีพ ๕,๔๒๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท         

๓. ระยะเวลาในการจ้าง

          ๑7 มีนาคม ๒๕๕6 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕7 (หากสามารถปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินผล          การปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเพื่อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป)

๔. จำนวนรับสมัคร

          วุฒิปริญญาตรีทางการเงิน หรือการบัญชี    จำนวน     1     อัตรา

๕. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้จัดจ้างเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ได้จะต้องเป็น            

   ผู้ที่มีคุณสมบัติ และผลคะแนนการสอบคัดเลือก ดังนี้

          ๕.๑ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

          ๕.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเงิน หรือการบัญชี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

          ๕.๓ มีบุคลิกภาพ และทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ

          ๕.๖ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)

 

          5.7 มีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษTOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน และมีอายุการทดสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม ตามเอกสาร Download

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100