ทดสอบสมรรถภาพทางกายช่วงเย็น(ลานแอโรบิค)
update : 13/2/2557  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  งานวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ  จัดบูช ทดสอบสมรรถภาพทางกายช่วงเย็น

สำหรับผู้ที่มาออกกำลังกายในช่วงเย็น ณ ลานแอโรบิค สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100