ผลการประชุม บอร์ด กกท. ครั้งที่ 2/2557
update : 28/2/2557  นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์  รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 2/2557  ที่ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์  2557  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
 

ที่ประชุมได้รับทราบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยจัดสรรงบประมาณรวม 5 กิจกรรม  วงเงินงบประมาณ  120,162,094  บาท ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การให้ความคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ  จำนวน 1,000,000 บาท, กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ  จำนวน 98,000,000  บาท, กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร่กีฬาอาชีพ  จำนวน 14,000,000 บาท,กิจกรรมที่ 4 การควบคุมกำกับดูแลกีฬาอาชีพ  จำนวน  3,000,000  บาท และกิจกรรมที่ 5 การบริหารองค์กร  จำนวน 4,162,094  บาท   
 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบเรื่องการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เรื่องการแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการ กกท. เป็นประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน นายจรินทร์  จักกะพาก  ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่  27 ธันวาคม  2556 ที่ผ่านมา รวมทั้งรับทราบเรื่องการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ กกท. ในวงเงิน 11,889,432,000 บาท และ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, กองทุนกีฬามวย และกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ ในวงเงิน 1,822,400,000 บาท และรับทราบกรอบงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (เงินนอกงบประมาณ) วงเงิน  20,000,000  บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 5,441,326,200  บาท  
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ กกท. ไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในเรื่องที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป.

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100