ผลการประชุม บอร์ด กกท. ครั้งที่ 3/2557
update : 31/3/2557  ผลการประชุม บอร์ด กกท. ครั้งที่ 3/2557

นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์  รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 3/2557  ที่ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิม   พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2557  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
 

ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง (ทูร์ เดอ โขง)      ณ  จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดประชุมการจัดการแข่งขันฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างสุขภาพที่ดี ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กกท.  ได้จัดทำเส้นทางสำหรับการจัดการแข่งขันโดยสังเขปเรียบร้อยแล้ว โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รูปแบบ  ได้แก่ 1. รายการ “Mini Tour  de   Kong” เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครอบครัว กลุ่มท่องเที่ยว นันทนาการ ใช้ระยะทาง 50-70 กิโลเมตร เส้นทางริมแม่น้ำโขงตั้งแต่จังหวัดเลย จนถึง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมจักรยานฯ เป็นผู้ดำเนินการ  ,          2. รายการ “Pre Tour  de  Kong”  เป็นรายการแข่งขันภายในประเทศ เน้นกลุ่มเป้าหมายนักกีฬาจักรยานภายในประเทศและอาจเชิญนักกีฬาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมการแข่งขัน ใช้เส้นทางตั้งแต่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปสิ้นสุดที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทำการแข่งขันช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 โดยมี กกท. รับผิดชอบและดำเนินการ และ 3. รายการ “Tour  de   Kong”  เป็นรายการแข่งขันจักรยานนานาชาติ มีนักกีฬาจากทั่วโลกร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลในการแข่งขัน ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน ระยะทางรวมประมาณ  908.8 กิโลเมตร ใช้เส้นทางตั้งแต่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปสิ้นสุดที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทำการแข่งขันช่วงเดือนพฤศจิกายน  2558 โดยมี กกท. รับผิดชอบและดำเนินการ  
 

ทั้งนี้ การแข่งขันจักรยานทั้ง 3 รายการ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันและเชิญผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงคมนาคม ฯลฯ มาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยรายการ “Mini Tour  de   Kong” จะมี ททท. เป็นเลขาฯ และใช้งบประมาณของ ททท. ส่วนรายการ “Pre Tour  de   Kong”  และ “Tour  de   Kong”  มี กกท. เป็นเลขาฯ และใช้งบประมาณของ กกท. โดยให้ปรับงบประมาณปี 2558 มารองรับการแข่งขันดังกล่าว
 

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบเรื่องการถ่ายโอนภารกิจดูแลสนามกีฬาติณสูลานนท์ให้กับองค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนของจังหวัดสงขลาทุกกลุ่ม ทุกระดับ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับประโยชน์จากการใช้สนามกีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขันมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการกีฬาของจังหวัดในภาพรวม โดยองค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลายินดีสนับสนุนงบประมาณชดเชยค่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของ กกท. ตามบัญชีมูลค่าที่เป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ กกท. ประสานงานกับจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการให้สนามกีฬาติณสูลานนท์ เป็นสนามกีฬาระดับนานาชาติอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยต่อไป
 

จากนั้น ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (นายกนกพันธุ์  จุลเกษม) ประจำปี 2556  โดยมี นายสุพล  ศรีพันธุ์  เป็นประธานคณะอนุกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการ กกท. ซึ่งผลการประเมินสรุปรวมทั้งสิ้น 93.14 คะแนน 
 

ส่วนเรื่องการสรรหาผู้ว่าการ กกท. คนใหม่ที่จะมาแทนนายกนกพันธุ์  จุลเกษม  ผู้ว่าการ กกท. คนปัจจุบันที่จะหมดวาระลงในเดือนมิถุนายน 2557 โดยมี นายสุวัตร  สิทธิหล่อ  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานสรรหาฯ นั้น ประธานสรรหาฯ ได้แจ้งผลการคัดเลือกต่อที่ประชุมแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้ เนื่องจากจะต้องส่งผลการพิจารณาสรรหาให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตีความ และนำเสนอ กกต. เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพื่อพิจารณาต่อไป. 

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100