ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
update : 6/5/2557  ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดร.พัฒนาชาติ  กฤดิบวร 

หัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เข้าตรวจราชการศูนย์ กกท. ภาค 3  การดำเนินงานโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero

พร้อมเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงาน การส่งเสริมโครงการ เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนานักกีฬาเข้าแข้งขันในระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม อาคาร 200 เตียง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100