เยี่ยมการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
update : 22/6/2557  เยี่ยมการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 22 มิถุนายน 2557 นายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3  นางสาวอัญชลี อรัญญิก หัวหน้างานบัญชีภูมิภาค พร้อมด้วยคณะเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง 20 จังหวัดในสังกัดการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 โดยเริ่มที่จังหวัดอุบลราชธานี มีนายสัมพันธ์ พงษ์ทอง ผู้อำนวยการศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้รับการตรวจ  การออกเยี่ยมสำนักงานครั้งนี้เพื่อปรึกษา แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อการทำงานกระบวนการ วิธีการ  แนวทางปฏิบัติสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง อีกทั้งเป็นการรับทราบปัญหา อุปสรรคในการทำงานของ พนีักงาน เจ้าหน้า ความเป็นอยู่ ของผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน หลังเสร็จจากการตรวจเยี่ยม นายจินดา เดชภิมลได้ขอให้ทุกท่านตั้งใจและช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถ

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100