นายมนตรี มอบนโยบายการทำงาน ในฐานะรักษาการแทนผู้ว่าการ กกท.
update : 3/7/2557  นายมนตรี มอบนโยบายการทำงาน  ในฐานะรักษาการแทนผู้ว่าการ กกท.

นายมนตรี  ไชยพันธุ์  รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในฐานะรักษาการแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการทำงาน แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ กกท.  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

                นายมนตรี กล่าวว่า หลังจากที่ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 พลางก่อนที่ได้มีการแต่งตั้งผู้ว่าการ กกท. คนใหม่ แทนนายกนกพันธุ์  จุลเกษม ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของ กกท. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ กกท. รวมทั้ง ดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ภายใต้การควบคุมการดำเนินของคณะรักษาความความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีแนวคิดในการทำงาน ดังนี้ 1. ทำงานร่วมกัน โดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน 2.ทำงานเป็นทีมและให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 3. ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ทุ่มเท เสียสละ และมีความซื่อสัตย์ สุจริต และทำงานให้ดีกว่าเดิม ทั้งนี้ การดำเนินงานต่างๆ จะมีการหารือกันในที่ประชุมฝ่าย/สำนัก เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนงานต่างๆ ให้ดำเนินการไปได้ด้วยดี โดยจะมีการประชุมฝ่าย/สำนัก ครั้งต่อไป              ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

                นายมนตรี กล่าวอีกว่า กกท.มีแผนดำเนินงาน ที่ต้องเร่งดำเนินการ ดังนี้ 1. การพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2558 2. ดำเนินงานประจำปี 2557 ตามปฏิทินงาน อาทิ การจัดงานสถาปนา กกท. ครบรอบ ๕๐ ปี, การดำเนินงานด้านการก่อสร้างฯ และฯลฯ 3. การสอบคัดเลือกและสรรหา เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งที่จำเป็น โดยเสนอให้คณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาเห็นชอบ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 4. การจัดการแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2557 ที่จังหวัดภูเก็ต และ 5. การเตรียมความพร้อมในการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ANOC General Assembly 2014 หรือ การประชุมของคณะกรรมการสมาคมโอลิมปิกนานาชาติ ในระหว่างวันที่ วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2557

 
 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100