กกท.จัดสัมมนาบุคคลากรกีฬามวย ภาค 3
update : 20/8/2557  นายสกล  วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาบุคคลในวงการกีฬามวยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำภาค 3 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่  13 สิงหาคม  2557  ที่ผ่านมา

นายสกล  วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ กล่าวว่า กีฬามวยถือว่าเป็นกีฬาที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ถือเป็น พ.ร.บ.ใหม่ และนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะได้มีการพัฒนาวงการกีฬามวยของไทย การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดให้มีการสัมมนาบุคคลในวงการกีฬามวยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านได้ใช้โอกาสนี้ ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. มวย ให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะในการปรับปรุง พ.ร.บ. กีฬามวย พ.ศ. 2542 ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นเพื่อพัฒนาวงการกีฬามวยของประเทศ ต่อไป  

การสัมมนาในครั้งนี้  มีบุคลากรทางด้านกีฬามวยเข้าร่วมการสัมมนา 7 ประเภท ได้แก่ นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หัวหน้าค่าย ผู้จัดการแข่งขันมวย ผู้จัดการนักมวย และนายสนามมวยรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬามวย ภาค 3 รวม 20 จังหวัด จำนวน 130 คน 

 
 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100