ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
update : 27/1/2559  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559  นายเจริญชัย  สุวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ได้กล่าวให้โอวาทและปฐมนิเทศ แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 15 คน พร้อมทั้งมอบแนวนโยบายในการให้ความรู้รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงาน การปรับตัว ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานหรือกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในแต่ละงาน เพื่อให้นักศึกษาฯ ได้รับประโยชน์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากที่สุด

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100