ประกาศคณะกรรมการ กกท. เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
update : 2/9/2559  ตามที่ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ได้เสนอร่างประกาศคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  นั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ลงนามประกาศคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ฉบับดังกล่าวได้ที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างนี้

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100