TopGun
update : 16/6/2556   

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 มีการจัดอบรมยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2  เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้อง กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน และความปลอดภัยในการใช้ โดยมีวิทยากร ผู้มีความรู้และความชำราญมาคอยให้ความรู้และดูแลการอบรมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
ณ สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2556
โดยรุ่นที่ 2 นี้ มีการใช้ชื่อรุ่นว่า "Top Gun" 

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ด้านล่างนี้ มีสองไฟล์ 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100