การประชุม คณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
update : 9/8/2556  การประชุม
คณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ 
และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันศุกร์ที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100